Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của HLPN  Huyện Thạch và kế hoạch chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng uy xã Thạch Ngọc.

Ngay từ đầu năm HLHPN xã Thạch Ngọc đã tập trung tuyên truyền hưởng ứng bằng các việc làm cụ thể và thiết thực, xây dựng 4 vườn mẫu các mô hình  “nhà sạch , vườn đẹp”.  Xây dựng khu dân cư mẫu tại thôn Quý Hải, Vận động hội viên và nhân dân cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ 72 vườn và xây dựng  các mô hình kinh tế có hiệu quả.

Đặc biệt là tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình phân loại và xử lý rác thải tại hộ, HLHPN xã chọn chi hội Đại Long và chi hội  Quý Hải là đơn vị làm mô hình phân loại xử lý rác thải. Việc triển khai  xây dựng mô hình phân loại và xử lý rác thải UBND xã hỗ trợ theo chính sách cho các hộ 300 giỏ rác, với số tiền hơn 9 triệu đồng.

Mô hình phân loại xủ lý rác tại hộ chị Nga thôn - Đại Long

Qua việc hỗ trợ giỏ rác các hộ dân đã rất đồng tình và có ý thức cao hơn trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường . Không chỉ hỗ trợ giỏ rác, Hội phụ nữ còn tuyên truyền vận động 100% hộ dân tự  xử lý rác thải tại hộ gia đình mình, mục tiêu giảm số lượng rác thải về điểm trung chuyển rác tại xã.   Xây dựng hố rác và phân loại xử lý rác thải tại gia đình là một chủ trương mang lại hiệu quả thiết thực. Việc thu gom, xử lý rác tại các gia đình thực sự phát huy có hiệu quả.

Hố đựng rác dễ phân hủy của các hộ gia đình

 Đây là mục tiêu và giải pháp mà hội phụ nữ xã định hướng cho các hội viên và bà con nhân dân. Mô hình này dễ thực hiện vì chi phí thấp và phát huy trách nhiệm của mỗi gia đình cũng như các đoàn thể ở cơ sở trong việc thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 67.399
Online: 2