Ủy ban nhân dân xã Thạch Ngọc

Địa chỉ: Xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Mail: ubthachngoc.th@hatinh.gov.vn