Người phát ngôn: ông Võ Tá Duy, Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0916.944.381