ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH NGỌC

Số:  03/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thạch Ngọc, ngày 25 tháng 01 năm 2018

  

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử xã

 
   

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

          Xét đề nghị của văn phòng UBND xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1: Thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Thạch Ngọc gồm các ông, bà có tên sau:

1.

Ông: Võ Tá Duy, Chủ tịch UBND xã

- Trưởng ban;

2.

Ông: Nguyễn Hồng Thanh, PCT UBND xã

- Phó ban

3.

Bà: Nguyễn Thị Tân, Cán bộ Phát thanh xã

- Phó ban trực

4.

Ông: Trần Danh Đại, Công chức VH-TT xã

- Thành viên;

5.

Bà:  Trần Thị Thu, Công chức VP Nội vụ

- Thành viên;

6.

Bà: Trần Thị Thu, Công chức VP Thống kê

- Thành viên;

7.

Bà: Phan Thị An, Cán bộ hợp đồng ĐC-TNMT

- Thành viên;

8.

Ông: Nguyễn Hữu Oánh, Trưởng Công an xã

- Thành viên;

9.

Ông: Trần Hậu Lâm, Xã đội trưởng

- Thành viên;

 

Kính mời tham gia thành viên Ban biên tập:

 

1.

Ông: Nguyễn Gia Hùng, Phó bí thư Đảng ủy xã;

 

2.

Bà: Lê Thị Hoa, Chủ tịch UBMTTQ xã.

 

          Điều 2: Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Thạch Ngọc có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

- Ban hành quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử và tổ chức thực hiện; Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Ban biên tập;

- Tổ chức biên tập nội dung, cập nhật thông tin đưa lên Trang thông tin điện tử xã và chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin đưa lên Trang thông tin điện tử theo quy định;

- Tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch duy trì và phát triển Trang thông tin điện tử;

- Yêu cầu các công chức chuyên môn; các ban, ngành, đoàn thể cấp xã cung cấp thông tin về các lĩnh vực hoạt động để đưa lên Trang thông tin điện tử;

- Được hưởng mức phụ cấp theo quy định. Kinh phí từ nguồn kinh phí duy trì Trang thông tin điện tử do ngân sách xã cấp.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Văn phòng UBND xã, Công chức Văn hóa - Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Tuyên giáo HU (b/c);

- Phòng VHTT (b/c);

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;

- Chủ tịch, PCT UBND xã;

- Các ban, ngành, đoàn thể cấp xã;

- Bí thư, thôn trưởng các thôn;

- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Võ Tá Duy